English
Leadership


Secretary of the Party Committee: FAN Jianwu

President: LI Zhijian

Deputy Secretary of the Party Committee:

Vice President:

LI Zhijian

HUANG Jianfeng

WANG Dao'an

LI Xuejun
GUO Qiang
PU Yongping
LUO YingFEI Guiqiang

Secretary of Discipline Inspection Committee:


LUO Ying
Xi'an Campus :Xi'an Weiyang University Park, Xi'an, Shaanxi Province   

Address:

XianYang Campus :
No. 49, Renmin West Road,
Xianyang City, Shaanxi
Province